Shopping Cart
Nincs termék a kosárban.

Általános szerződési feltételek

CAD-design Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

  1. A szerződés létrejötte

    1.1. A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak a CAD-design Kft., mint eladó (a továbbiakban: Eladó) által teljesített valamennyi termék értékesítésére és a termékekkel kapcsolatos valamennyi szolgáltatás nyújtásra, amelyeket az Eladó a másik szerződő fél (a továbbiakban: Vevő) felé teljesít.

1.2. Az általános szerződési feltételektől a felek csak akkor és csak azokra a
rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen általános szerződési feltételektől eltérően állapodnak meg.

1.3. A szerződéses viszony a felek között: írásos szerződéssel, vagy a Vevő
ajánlatának Eladó által történt kifejezett és egyértelmű írásbeli (illetve e-mailes) elfogadásával, vagy az Eladó ajánlatának Vevő által történő írásbeli (illetve e-mail formájában) elfogadásával jön létre.
Amennyiben Vevő megrendel Eladótól egy terméket vagy szolgáltatást, az automatikusan a jelen szerződés elfogadásának minősül.

1.4. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése
kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban (illetve e-mailben)
lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat.

1.5. Eladó tájékoztatja Vevőt, hogy az általa megrendelt szoftver érvényesítési
kód technikai sajátosságai miatt egyedinek minősül. Eladó Vevő szabályszerű
megrendelését követően ugyanis a kódot visszavonhatatlanul egyedivé teszi, és a kódot az egyedivé tétel miatt más Vevőnek már nem tudja értékesíteni, valamint a kód más hasznosítására sincs mód.

  1. Árak

2.1. Az árakra vonatkozóan az Eladónak a szerződéskötéskor megismert
árlistája az irányadó, kivéve, ha a felek eltérően állapodtak meg.
Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), amelyet az
Eladó a Vevő felé felszámít.

2.2. Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítése között 5 %-nál nagyobb
mértékben változik a Ft/EUR vagy a Ft/USD árfolyam, vagy a KSH által
közölt infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot, úgy az Eladó jogosult az
árfolyamváltozásnak illetve az inflációnak megfelelően az érintett szerződéses
ár egyoldalú módosítására.
2.3. Ha a Vevő az árlistában feltüntetettől eltérő specifikációjú terméket igényel, megrendelését utólag módosítja vagy egyébként el kíván térni az
általános szerződési feltételektől, úgy az Eladó jogosult az árlistától eltérő,
egyedi ár alkalmazására.

  1. Fizetési feltételek

3.1. A fizetés felek eltérő megállapodása hiányában banki átutalással, az Eladó számláján megadott bankszámlára történő teljesítéssel kerül rendezésre. A számla kézhezvételétől számított nyolc napon belül esedékes.

3.2. Fizetési késedelem esetén az Eladó késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértéke. 8 napot meghaladó késedelem esetén az Eladó jogosult a Vevőt írásban legalább 8 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre felhívni, és
amennyiben ez a határidő is eredménytelenül telik el, jogosult a Vevő fizetési
kötelezettségét jogi úton érvényesíteni, valamennyi felmerülő többletköltség
áthárításával együtt.

3.4. Amennyiben Vevő EUR pénznemben meghatározott követelés teljesítésével esik késedelembe, akkor a fenti szabályt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kamat mértékét az Európai Központi Bank irányadó
kamatlábának figyelembevételével kell meghatározni.

3.5. Ha a Vevőnek az Eladó felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll
fenn, akkor az Eladó jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések
felfüggesztésére.

  1. A szállítás, ill. teljesítés ideje és helye

4.1. A szerződéskötésekor az Eladó +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja a
Vevőt a szállítás várható idejéről. Új szoftverek megrendelése estén a szállítási határidő 8 munkanap. Az Eladó törekszik arra, hogy lehetőség szerint a szállítás pontos időpontjáról vagy időszakáról a szállítás előtt legalább 3 nappal értesítse a Vevőt. Eladó a termék szállításával egy időben az érintett termékekre vonatkozó számláját a Vevő felé kibocsáthatja. A szoftver érvényesítési kódja csak a teljes vételár, ill. külön megállapodás esetén az első fizetési részlet megfizetése után kerül átadásra.
A Szolgáltató akkor teljesítette a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, ha a megrendelt szoftverekhez a kódot, ill. a hardverkulcsot átadta (rendelkezésre bocsátotta) a Felhasználó képviselője részére. A Szoftver használati joga a vételár – részteljesítés esetén a vételár megfelelő része – teljes kifizetése után száll át Felhasználóra.

Ha Felhasználó úgy dönt, hogy hardverkulcsot kér a Szoftver aktiválásához, köteles biztonságban megőrizni a hardverkulcsot attól a naptól kezdve, amikor a hardverkulcsot átvette.

Ebben az esetben Felhasználó tudomásul veszi, hogy a licenc teljes értékét a hardverkulcs képviseli.

A hardverkulcs elvesztéséért minden esetben Felhasználó a felelős, annak elvesztése esetében csak a szoftver teljes árának ellenében pótolható.

Ha a hardverkulcs egy bizonyos idő után elromlik, megsérül, vagy cserére szorul, Szolgáltató a hardverkulcs csere árának ellenében kicseréli egy új hardverkulcsra vagy szoftver kódra, feltéve, hogy Felhasználó visszajuttatta Szolgáltató kezébe  a törött hardverkulcsot.

4.2. A Vevő a szállításnak az Eladó által közölt idejében jogosult és köteles a
terméket átvenni. Ha a Vevő az átvétellel 8 napot meghaladó késedelembe
esik, úgy az Eladó az 1.5. pontra tekintettel a Vevő által át nem vett termékeket a Vevő tulajdonaként nyilvántartásba veheti, amely alapján a Vevő az át nem vett termékek vételárát az Eladó részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés az Eladó részéről teljesítettnek minősül.

4.3. A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor az Eladó a terméket Vevő részére elküldi.

4.4. Ha az Eladó a teljesítéssel az 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban
megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy a
Vevő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni.

4.5. Ha a késedelem az Eladón vagy az Eladó beszállítóján illetve
alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy az Eladó a késedelemért nem felelős.
Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal,
amely alatt a teljesítés akadályba ütközött, feltéve, hogy Eladó erről kellő
időben tájékoztatta Vevőt.

  1. Szavatosság

5.1. Az Eladó az eladott termékért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság azonban nem terjed ki a kártérítésre: az
Eladó a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért.
Eladó teljes kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a mindenkori szoftver
ár 100%-át.

5.2. Az Eladó reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy
annak mellékletében kifejezetten megjelölt, konkrét dokumentumra hivatkozással megadott, vagy tételesen leírt specifikáció képezi.

5.3. A Vevő köteles a terméket az átvételkor megvizsgálni, és esetleges
kifogásait haladéktalanul, vagy amennyiben erre észszerűen több idő szükséges, akkor a lehető legrövidebb határidőn belül közölni. Amennyiben ezt Vevő saját hibájából nem teszi meg, a Vevő szavatossági igénnyel nem élhet.

5.4. Amennyiben az Eladó vállalja a hibás termék kijavítását vagy kicserélését,
úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható.

5.5. A szavatosság nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, kezelésből eredő, továbbá a használati
útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra.

  1. Szoftver termék támogatás

Eladó az általa forgalmazott szoftverekhez termék támogatást biztosít.

Ez azt jelenti, hogy Eladó elsősorban e-mailben, rendkívüli esetben telefonon keresztül szoftver támogatási szolgáltatást nyújt, azaz megoldja a Vevő által jelzett műszaki problémákat, ha ez saját hatáskörében lehetséges.

Ha a műszaki problémát saját hatáskörben megoldani nem tudja, továbbítja azt a gyártónak, és állásfoglalást kér tőle, hogy a jelzett probléma hogyan oldható meg, ill. annak megvalósítását gyártó előre láthatólag melyik későbbi verzióban és mikorra teszi lehetővé.

Eladó ezt a termék támogatást a szoftver új felhasználói részére a licenc rendelkezésre bocsátásától kezdődően 6 hónapos időtartamon belül ingyenesen biztosítja.
Verziófrissítés esetében ez az ingyenesen biztosított időtartam 30 nap.

Vevőnek lehetősége van, hogy a termék támogatást az ingyenes időszak leteltével is igénybe vegye. Ebben az esetben ’Szoftver támogatási szerződést’ vagy ’Szoftver támogatási szerződést verziókövetéssel’ kell kötnie.
Ha később kívánja szoftver támogatáson kívül a verziókövetést is igénybe venni, akkor előbb frissítenie kell az aktuális verzióra, vagy pedig ’Szoftver támogatási szerződés verziókövetéssel +’ szerződést kell kötnie.

Eladó a szoftver termék támogatást csak az aktuális verzióhoz képest maximum 5 verzióval korábbi programverziókhoz nyújtja.

Ha Vevő ezt a szolgáltatást továbbra is igénybe kívánja venni, akkor frissítenie kell a szoftverét vagy pedig ’Szoftver támogatási szerződés verziókövetéssel +’ szerződést kell kötnie.

  1. Egyéb rendelkezések

7.1. A Szoftverek megrendelésével a CAD-design Kft., mint a szoftverek hivatalos viszonteladója biztosítja a Felhasználó részére a teljes felhasználói jogokat. Viszonteladó tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szoftverek szerzői
jogai a szoftver szerzői jogok hivatalos tulajdonosait illetik meg. Eladó a fennálló szerződés alapján a szoftvergyártók hivatalos viszonteladója, és így
jogosult a felhasználói szerződés megkötésére. A Szoftverek használatakor a
Végfelhasználói licencszerződés rendelkezései az irányadók, amelyek a szoftverek telepítési készleteiben találhatók elektronikusan.

7.2. A felek közötti szerződésből fakadó követelések két éves elévülési idő alatt évülnek el.

7.3. Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen általános szerződési
feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv és a
szerzői jogról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.
A felmerülő viták tárgyalásos úton történő rendezésének eredménytelensége
esetén Felek a Szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére kikötik a szerzői jogi perekre hatáskörrel rendelkező Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
A más nem szerzői jogi perekre a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Várj még!

Minimum 20% kedvezmény,
A ZWCAD Professional szoftverre!

Siess, ne maradj le a kedvezményről!